O Serwisie FAQ Katalog KONTAKT LOGOWANIE

v.3 03/08/2020

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG VOD I PPV W SERWISIE [nazwa]

 

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług VOD i PPV (dalej: „Regulamin”) określa w języku polskim zasady (w tym dotyczące autoryzacji, płatności i warunków technicznych) świadczenia przez Grzegorza Skrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Grzegorz Skroński CTRLSTUDIO” z siedzibą w Pruszkowie pod adresem: ul. Jastrzębia 4, 05-800 Pruszków, posiadającego NIP 5342175053 i REGON 141245695, adres poczty elektronicznej: kontakt@ctrlstudio.pl (dalej: „Usługodawca”) audiowizualnych usług medialnych typu „wideo na życzenie” ( VOD, video on demand) oraz typu „płatność za obejrzenie konkretnej treści (ang. PPV, pay-per-view) w serwisie [nazwa] dostępnym na stronie internetowej [adres www].
 2. Dane kontaktowe Usługodawcy są następujące:
  1. Adres (rejestrowy i korespondencyjny): ul. Jastrzębia 4, 05-800 Pruszków,
  2. E-mail: kontakt@ctrlstudio.pl,
  3. Adres strony internetowej: ctrlstudio.pl.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu i każdy Użytkownik, przystępując do korzystania z Serwisu, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a rozpoczynając proces Autoryzacji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 4. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu pobranie treści Regulaminu w celu utrwalenia go na urządzeniach Użytkownika.
 5. Usługi objęte Regulaminem świadczone są wyłącznie drogą elektroniczną. W odniesieniu do Usług niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późniejszymi zmianami).

 

 

 • 2. DEFINICJE

 

W Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

 

 1. Autoryzacja” oznacza proces obejmujący identyfikację Użytkownika przez Internet, weryfikację możliwości naliczenia Opłaty za Usługę oraz potwierdzenie dokonania płatności Opłaty za Usługę przez Użytkownika i przyznanie Kodu. W przypadku Usług świadczonych nieodpłatnie w procesie Autoryzacji wyświetlana może być Opłata „0 zł”.
 2. Baza” oznacza bazę (katalog) wszystkich Materiałów Video dostępnych w Serwisie.
 3. Kod” oznacza kod dostępu do Materiału przyznawany Użytkownikowi po dokonaniu Autoryzacji.
 4. Konto” oznacza stronę Serwisu, do której dostęp otrzymuje Użytkownik i która służy do składania Zamówień, przeprowadzania Autoryzacji oraz udostępniania Materiałów i Wydarzeń.
 5. Materiał Video” lub „Materiał” oznacza każdy poszczególny materiał audiowizualny (np. film, nagranie spektaklu teatralnego lub innego wydarzenia artystycznego, animacja) dostępny w Bazie, w tym także nagrania Wydarzeń, które były przedmiotem Usługi PPV.
 6. Okres Dostępu” oznacza:
  1. w odniesieniu do Usługi PPV – przedział czasowy od wskazanej w Serwisie godziny rozpoczęcia Wydarzenia do godziny zakończenia Wydarzenia, w czasie którego Użytkownik ma możliwość dostępu do Wydarzenia,
  2. w odniesieniu do Usługi VOD – okres wskazany w Serwisie rozpoczynający się z momentem pierwszego uruchomienia Materiału na podstawie Kodu, w czasie którego Użytkownik ma możliwość dostępu do zamówionego Materiału Video.
 7. Opłata” oznacza opłatę za Usługę, należną od Użytkownika na rzecz Usługodawcy, naliczaną w odniesieniu do poszczególnego, konkretnego Materiału Video lub Wydarzenia (odpowiednio) w wysokości wskazanej na stronie internetowej Serwisu. W przypadku Usługi VOD, wysokość Opłaty dla tego samego Materiału może być różna w zależności od wybranego przez Użytkownika Okresu Dostępu. Materiały lub Wydarzenia mogą także być udostępniane nieodpłatnie.
 8. Rejestracja” oznacza proces obejmujący podanie przez Użytkownika danych określonych w § 5 ust. 2 oraz hasła, służący do założenia Konta Użytkownika.
 9. Serwis” oznacza serwis [nazwa] dostępny przez sieć Internet pod adresem: www.[ ], działający w oparciu o infrastrukturę Usługodawcy, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługa” oznacza Usługę VOD lub Usługę PPV, a „Usługi” obie te usługi łącznie.
 11. Usługa PPV” oznacza audiowizualna usługę medialną na żądanie typu „płatność za obejrzenie konkretnej treści ( PPV, pay-per-view), polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej transmisji Wydarzenia, udostępnianej w czasie rzeczywistym („na żywo”) za pośrednictwem Serwisu w celu jej wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika (streaming).
 12. Usługa VOD” oznacza audiowizualną usługę medialną na żądanie typu „wideo na życzenie” ( VOD, video on demand), polegającej na zapewnieniu Użytkownikowi w Okres Dostępu wielokrotnego dostępu do zakodowanego pojedynczego Materiału Video w celu jego wyświetlenia na urządzeniu Użytkownika (streaming).
 13. Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 14. Wydarzenie” oznacza transmisję wskazanego w Serwisie wydarzenia „na żywo”.
 15. Zamówienie” oznacza czynności Użytkownika dokonywane w Serwisie w celu zamówienia Usługi, obejmujące wybór Usługi oraz (odpowiednio) Materiału albo Wydarzenia oraz wskazanie wymaganych danych identyfikujących Użytkownika.

 

 

 • 3. USŁUGI I ZASADY ICH ŚWIADCZENIA W SERWISIE

 

 1. W ramach Usługi PPV Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp w czasie rzeczywistym poprzez stronę internetową Serwisu do transmisji „na żywo” pojedynczego Wydarzenia. Dostęp do Wydarzenia możliwy jest wyłącznie w Okresie Dostępu. Użytkownik wybiera Wydarzenie z oferty transmisji na żywo udostępnianych w Serwisie. Usługa PPV jest świadczona odpłatnie, chyba że w Serwisie wskazano, że jest nieodpłatna.
 2. W ramach Usługi VOD Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dostęp poprzez stronę internetową Serwisu do pojedynczego Materiału Video. Dostęp do Materiału Wideo możliwy jest wyłącznie w Okresie Dostępu i może zostać zrealizowany wielokrotnie. Użytkownik wybiera Materiał Video z Bazy prezentowanej na stronie internetowej Serwisu. Usługa VOD jest świadczona odpłatnie, chyba że w Serwisie wskazano, że jest nieodpłatna.
 3. Wysokość Opłaty oraz Okres Dostępu dla poszczególnych Materiałów lub Wydarzeń wskazane są na stronie internetowej Serwisu oraz (po dokonaniu wyboru Okresu Dostępu przez Użytkownika) ponownie przedstawiane Użytkownikowi przy składaniu Zamówienia w Serwisie. W przypadku Materiałów lub Wydarzeń udostępnianych nieodpłatnie, Serwis może wskazywać Opłatę w wysokości „0 zł”.
 4. Skład Bazy oraz warunki dostępu (Okres Dostępu, Opłata) do poszczególnych Materiałów podlegają zmianom w czasie – aktualne informacje znajdują się każdorazowo na stronie internetowej Serwisu.
 5. Z Usług korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownicy obowiązani są przestrzegać kategorii lub ograniczeń wiekowych dotyczących Materiałów lub Wydarzeń, wskazanych w Serwisie w odniesieniu do poszczególnych Materiałów lub Wydarzeń.
 6. Użytkownik może korzystać z Wydarzeń i Materiałów jedynie dla własnych celów osobistych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ograniczony zakres terytorialny Usług oznacza ich udostępnianie co do zasady jedynie Użytkownikom identyfikującym się polskim adresem IP, chyba że w Serwisie wskazano wyraźnie inny obszar.
 7. Użytkownik nie ma prawa nagrywać, utrwalać, kopiować czy publicznie udostępniać Wydarzeń lub Materiałów, do których dostęp uzyskał za pośrednictwem Serwisu. Każda taka czynność stanowi naruszenie Regulaminu i Umowy zawartej z Usługodawcą poprzez złożenie Zamówienia w Serwisie, a także naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej i dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich, w szczególności twórców Materiałów Video, artystów wykonawców oraz osób uczestniczących w Wydarzeniu.
 8. Użytkownik może korzystać z Usługi jednocześnie maksymalnie na dwóch urządzeniach.
 9. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi, zablokować lub usunąć jego Konto w przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub wynikające z nich prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w tym w szczególności dokonuje naruszeń praw autorskich do Materiałów lub Wydarzeń.

 

 • 4. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:
  1. dostępu do internetu, [przy czym dla odpowiedniej jakości odbioru konieczne jest zapewnienie jej faktycznej przepustowości / prędkości na poziomie co najmniej [ /s]],
  2. sprawnego sprzętu z systemem operacyjnym Windows 10, OSX, Android, iOS lub Linux 
  3. przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Edge lub Safari, za pomocą którego Użytkownik będzie odbierał transmisję Materiału Video lub Wydarzenia przez internet, w zaktualizowanej najnowszej wersji.

 2. Aby umożliwić świadczenie Usług na urządzeniach Użytkownika, Serwis wykorzystuje pliki „cookies” oraz tzw. „magazyny” danych z funkcjami „localStorage” oraz „sessionStorage”, które są obsługiwane przez przeglądarkę internetową Użytkownika.
 3. Usługodawca nie zapewnia dostępu do Usługi o odpowiedniej jakości, jeśli Użytkownik korzysta z przeglądarki internetowej Internet Explorer. Jeśli Użytkownik nie dysponuje inną przeglądarką, może złożyć Zamówienie wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenie, za pomocą którego zamierza skorzystać z Usługi spełnia ww. wymagania techniczne przez zamówieniem Usługi. Zaniechanie sprawdzenia powoduje, że Zamówienie Usługi jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik zapewni spełnienie warunków określonych w ust. 1 powyżej, Usługa może być udostępniana (tj. transmisja Materiału lub Wydarzenia jest możliwa) poprzez podłączone do internetu komputery osobiste (PC, Mac), urządzenia mobilne (smartfony, tablety) oraz telewizory typu smart.
 6. W czasie korzystania z Usług mogą nastąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku Materiałów lub Wydarzeń (w tym np. chwilowe zatrzymanie czy spowolnienie obrazu, chwilowe przerwy lub zniekształcenia w odbiorze dźwięku) wynikające z zakłóceń niespowodowanych przez Usługodawcę.
 7. Jakość wyświetlanych Materiałów lub Wydarzeń zależy także od właściwości technicznych urządzeń Użytkownika i połączenia internetowego, którym Użytkownik dysponuje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego okoliczności wpływające na jakość Usługi czy możliwość jej świadczenia, takie jak np. niedostosowanie lub niesprawność urządzeń Użytkownika, działanie zainstalowanych na urządzeniach Użytkownika blokad, programów antywirusowych lub innych zabezpieczeń. Usługodawca nie ma obowiązku dostosowywania takich urządzeń.

 

 

 • 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W SERWISIE,
  PŁATNOŚCI I PRAWO ODSTĄPIENIA

 

 1. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (jako usługobiorcą) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez internet, na stronie internetowej Serwisu), w ten sposób, że Użytkownik składa Zamówienie, a Usługodawca potwierdza przyjęcie lub skuteczne złożenie Zamówienia i udziela dostępu do Usługi. Umowa jest zawierana pod warunkiem pomyślnego dokonania Autoryzacji i zapłacenia przez Użytkownika Opłaty.
 2. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane, które pozwalają na dokonanie identyfikacji Użytkownika, w tym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,

a Usługodawca będzie przetwarzał te dane w celu realizacji Usługi i wykonania Umowy. Użytkownik ponosi (także względem Usługodawcy) odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych identyfikujących, danych o pełnoletności i zdolności do czynności prawnych, lub posłużenie się cudzymi danymi. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik jest proszony o ustawienie hasła do swojego Konta. Hasło powinno być chronione przez Użytkownika przed ujawnieniem osobom trzecim.

 1. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Opłaty za zamawiany Materiał lub Wydarzenie, co Użytkownik wyraźnie potwierdza w Serwisie przy składaniu Zamówienia. Wysokość Opłaty podana jest na stronie internetowej Serwisu w odniesieniu do każdego Materiału lub Wydarzenia. Wskazana Opłata stanowi całość ceny za Usługę i jest ceną brutto, zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłat lub nieodpłatnego udostępnienia Usługi, co nie wpływa na wysokość Opłaty za wcześniej zamówioną Usługę. W przypadku naliczania opłat dodatkowych za obsługę płatności przez dostawcę usług płatniczych, informacje o tym zamieszczane są w Serwisie i prezentowane przed potwierdzeniem Zamówienia.
 2. Umowa zawierana jest na Okres Dostępu.
 3. Złożenie Zamówienia w Serwisie jest jednoznaczne z potwierdzeniem akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu potwierdza dokonanie Autoryzacji lub rozpoczęcie udostępniania Materiału lub Wydarzenia zamówionego przez Użytkownika (aktywację Usługi przez przyznanie Kodu) bez zbędnej zwłoki po dokonaniu Opłaty. W odniesieniu do Usługi PPV, w przypadku braku otrzymania takiego potwierdzenia, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy.
 5. Przedmiotem Umowy oraz Usługi jest wyłącznie Materiał lub Wydarzenie zamówione i opłacone przez Użytkownika.
 6. Akceptowanymi sposobami płatności za Usługi są:
  1. zapłata kartą płatniczą,
  2. przelew online,

obsługiwane w systemie płatności dostawców usług płatniczych wskazanych w Serwisie.

 1. Informacja o akceptowanych sposobach płatności, dostawcach usług płatniczych oraz ewentualnych opłatach dodatkowych za obsługę płatności (opłata serwisowa) umieszczana jest odrębnie w Serwisie i można się nią zapoznać przed złożeniem Zamówienia.
 2. Płatności Opłat za Usługi dokonywane są za pośrednictwem odrębnych podmiotów obsługujących płatności internetowe, do których odsyła Serwis w ramach procesu Autoryzacji. Usługodawca korzysta w tym zakresie z usług świadczonych przez dostawców usług płatniczych wskazanych w Serwisie.
 3. Opłatę uznaje się za zapłaconą z momentem potwierdzenia płatności przez dostawcę usług płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów utrzymywanych przez dostawcę usług płatniczych, a w szczególności za opóźnienia lub zakłócenia w procesie Autoryzacji spowodowane opóźnieniami lub zakłóceniami w działaniu systemów dostawcy usług płatniczych.
 4. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi:
  1. w odniesieniu do Usługi PPV – wraz z rozpoczęciem Okresie Dostępu, jednak nie wcześniej niż po potwierdzeniu pomyślnego dokonania Autoryzacji,
  2. w odniesieniu do Usługi VOD – nie wcześniej niż po potwierdzeniu pomyślnego dokonania Autoryzacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieobsługiwania Zamówień na Usługę PPV po rozpoczęciu Wydarzenia. Odpowiedzialność za złożenie Zamówienia i dokonanie Opłaty za Usługę PPV z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem Wydarzenia ponosi wyłącznie Użytkownik. Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do żądania obniżenia Opłaty lub jej częściowego zwrotu w sytuacji, gdy Użytkownik składa Zamówienie, dokonuje Autoryzacji lub płatności Opłaty w Okresie Dostępu (tj. już po rozpoczęciu Wydarzenia).
 6. W przypadku błędnego potwierdzenia płatności przez dostawcę usług płatniczych w sytuacji, gdy Opłata w rzeczywistości nie została zapłacona, Użytkownik zobowiązuje się do jej wniesienia na wezwanie Usługodawcy. W takiej sytuacji Umowę uznaje się za zawartą z momentem potwierdzenia złożenia Zamówienia, potwierdzenia dokonania Autoryzacji w Serwisie lub faktycznego rozpoczęcia udostępniania Materiału lub Wydarzenia zamówionego przez Użytkownika (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło najwcześniej).
 7. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi bezpośrednio w Serwisie na stronie internetowej Serwisu, poprzez przeglądarkę internetową zainstalowaną na urządzeniu Użytkownika.
 8. Z uwagi na charakter Usług świadczonych „na żądanie” Użytkownika na podstawie Umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi po udzieleniu przez Użytkownika wyraźnej zgody na wykonanie świadczenia (udzielenie dostępu do Materiału) przed upływem terminu na wykonanie przez Użytkownika prawa odstąpienia. To oświadczenie Użytkownika jest składane przy dokonywaniu Zamówienia w Serwisie i jest utrwalane przez Usługodawcę wraz z Zamówieniem, z zachowaniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
 9. Udzielenie przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia zgody na spełnienie Usługi (udzielenie dostępu do Materiału) przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy wyłącza prawo odstąpienia od Umowyzawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.). Podstawą tego wyłączenia jest art. 38 wymienionej ustawy.
 10. Usługodawca przy składaniu Zamówienia w Serwisie umieszcza wyraźną informację dla Użytkownika, że udzielenie zgody na spełnienie Usługi przed upływem terminu na wykonanie prawa odstąpienia powoduje utratę tego uprawnienia.
 11. W odniesieniu do Usługi PPV, jeśli Wydarzenie obejmuje transmisję na żywo wydarzenia rozrywkowego, sportowego lub kulturalnego, prawo konsumenta do odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy jest wyłączone na podstawie art. 38 pkt 12 ww. ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na wskazanie w Umowie (treść oferty i Zamówienie) dnia i godzin świadczenia usługi.
 12. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługodawcy Usługa jest niedostępna w Okresie Dostępu wynikającym z Umowy, Usługodawca zwróci Użytkownikowi pobraną Opłatę na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub za pośrednictwem dostawców usług płatniczych.

 

 • 6. REKLAMACJE

 

 1. Usługodawca przyjmuje reklamacje związane z Usługami i jest obowiązany je rozpatrzyć.
 2. Reklamacja może dotyczyć udostępnienia lub jakości Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, naliczenia lub pobrania Opłat.
 3. Reklamacje mogą być składane:
  1. listownie na adres: ul. Jastrzębia 4, 05-800 Pruszków,
  2. pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ctrlstudio.pl.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od upływu Okresu Dostępu.
 5. Reklamacja powinna wskazywać:
  1. imię i nazwisko reklamującego Użytkownika,
  2. adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, na jaki skierowana ma zostać odpowiedź na reklamację,
  3. wskazanie Usługi i Materiału lub Wydarzenia, którego dotyczy reklamacja,
  4. wskazanie wynikającego z Zamówienia Okresu Dostępu lub daty złożenia Zamówienia, lub wskazanie innych danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację Zamówienia,
  5. oczekiwania Użytkownika co do sposobu rozpatrzenia reklamacji, jak np. zwrot Opłaty, ponowne udzielenie dostępu do Usługi, zmiana Okresu Dostępu,
  6. numer rachunku bankowego Użytkownika w przypadku, gdy żąda on zwrotu Opłaty.
 6. Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji o dane niezbędne do identyfikacji Usługi lub inne potrzebne do jej rozpatrzenia. Jeśli dane nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie (nie krótszym niż 7 dni), reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Usługodawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 30 dni. W przypadku braku odpowiedzi przyjmuje się, że Usługodawca uznał reklamację.
 8. W przypadku złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, w braku innego wskazania Użytkownika, przyjmuje się, że odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona na ten sam adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana.
 9. Użytkownicy mają prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 10. Spory z udziałem Użytkowników, którzy są konsumentami, mogą być rozstrzygane także w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, prowadzonym przez podmiot uprawniony. Rejestr podmiotów uprawnionych jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Postępowania prowadzone są w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie uprawnionym zasady (regulamin).

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są udostępniane odrębnie na stronie internetowej Serwisu: [link do polityki prywatności / informacji RODO].
 2. Regulamin może podlegać zmianom w przypadku zmian obowiązującego prawa lub zmian warunków udostępniania Usług. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu są każdorazowo składane na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.
 3. Zmiany Regulaminu, jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej (np. przed podanie daty wejścia w życie czy obowiązywania) stają się skuteczne z momentem umieszczenia zmienionego regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 4. Regulamin, Umowa i wszelkie stosunki prawne wynikające z świadczenia Usług w Serwisie lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem [ ] sierpnia 2020 r.
 6. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (krrit.gov.pl) z siedzibą w Warszawie, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

 

 

© CTRL Studio VOD. All rights reserved | Kontakt | Cookies | Regulamin
Odbyła się xxx i tralala tralalala tralalala
Witaj, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.